Arbeta med kompensatoriska åtgärder

När handlingsalternativ som inte anses vara barnets bästa väljs är det viktigt att dokumentera motiveringen till det. Då ska även förslag på kompenserande, skadeförebyggande eller förbättrande insatser tas fram. Åtgärderna kan rikta sig till alla barn, handla om enskilda barn eller en specifik grupp barn.

Exempel på kompensatoriska åtgärder vid en skolsammanslagning

Inför en sammanslagning av två skolor har ansvariga gjort en prövningsprocess för att identifiera risker och kompensatoriska åtgärder.

Identifierad risk 1

Elever kan känna oro eller stress för en större skolenhet eller byte av skolenhet.

Kompensatoriska åtgärder:

  • Säkerställ barns rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.
  • Identifiera elever som kan känna oro för att skolorna slås ihop, så att dessa barn får möjlighet att vara en del i omorganisationen och uttrycka önskemål gällande kompensatoriska insatser.
  • Arbeta aktivt för att skapa en god undervisningsmiljö med bra studiero för eleverna.

Identifierad risk 2

Det har identifierats en risk för en så kallad ”vi och dem”-känsla mellan eleverna.

Kompensatoriska åtgärder:

  • Arbeta aktivt för att skapa sammanhållning på skolan.
  • Arbeta med gruppstärkande aktiviteter.
  • Arbeta aktivt för att skapa trygghet vid övergången genom att bibehålla klasser från båda skolor.

Identifierad risk 3

Vårdnadshavare och elever som av olika anledningar är emot förslaget kan bli besvikna och oroliga av förslaget.

Kompensatoriska åtgärder:

  • Tidig och tydlig information till berörda elever och vårdnadshavare
  • Skapa möjlighet för vårdnadshavare och elever att ställa frågor kring förändringen.