Baserat på barnkonventionen

Barnombudsmannens webbstöd är baserat på (FN:s konvention om barnets rättigheter) barnkonventionen och den allmänna kommentar nr 14 om barnets bästa som FN:s kommitté för barnets rättigheter (FN:s barnrättskommitté) har utarbetat.

I barnkonventionens artikel 3 slås det fast att vid alla åtgärder och beslut som rör barn ska vad som bedöms vara barnets bästa beaktas i första hand. Det innebär en skyldighet att analysera åtgärder utifrån hur dessa påverkar barnet.

Genom de allmänna kommentarerna ger FN:s barnrättskommitté vägledning i hur olika artiklar i barnkonventionen ska tolkas. I allmän kommentar nummer 14 finns stöd och information om hur skrivningarna i artikel 3 ska tolkas.

Stöd i prövningens olika delar 

En prövning av barnets bästa kan ses som en utredningsprocess. I metodstödet går vi igenom de delar som behöver ingå för att en tillfredsställande prövning av barnets bästa ska kunna genomföras. 

Alla delar behöver inte alltid göras i exakt ordning, utan kan anpassas beroende på situation. Omfattningen av prövningen styrs i hög grad av hur barn påverkas i ärendet. 

Stöd för olika ärenden

Metodstödet är uppdelat i två olika processer. Innehållet är detsamma, men stegen är anpassade efter:

  • När ett enskilt barn eller en specifik grupp barn berörs

För prövningar av barnets bästa i samband med åtgärder som påverkar enskilda barn eller en specifik grupp barn, till exempel en skolklass.

  • När barnet berörs på ett generellt plan

För prövningar av barnets bästa i samband med exempelvis framtagande av lagstiftning, föreskrifter, handböcker, policys, program och handlingsplaner.

Använd stödet i din verksamhet

Webbstödet är generellt och tänkt att användas i olika typer av verksamheter. Stödet kan behöva brytas ned och konkretiseras för att fungera bättre i just er verksamhet.

Anpassa webbstödet till din verksamhet

Andra stöd för att leva upp till barnkonventionen

Barnombudsmannen har tagit fram andra webbstöd för att hjälpa verksamheter att utveckla sitt barnrättsarbete.

Barnrättsresan

Barnrättsresan är ett processtöd som hjälper kommun, region och myndighet att utveckla sitt barnrättsarbete. Barnrättsresan ger kunskap och verktyg för att strukturerat kartlägga och utveckla barnrättsarbetet.

Barnrättsresan

Webbutbildning om barnkonventionen

Webbutbildningen ger grundläggande kunskaper om barnkonventionen och riktar sig främst till dig som arbetar med att genomföra barnkonventionen i till exempel en kommun, region eller myndighet.

Webbutbildning om barnkonventionen

Barnombudsmannens stöd och verktyg

På barnombudsmannen.se finns fler stöd och verktyg för verksamheter med ansvar för att genomföra barns rättigheter.

Stöd och verktyg