Bedömning från fall till fall

Det är angeläget att identifiera och synliggöra intressekonflikter i prövningar av barnets bästa. När konflikter mellan det bästa för ett barn och det bästa för en grupp barn eller barn i allmänhet uppstår måste de lösas från fall till fall. Det görs genom att parternas intressen vägs mot varandra för att nå en lämplig kompromiss. Det samma gäller när andra personers rättigheter står i konflikt med barnets bästa.

Ibland kan man få stöd av lagstiftaren för att lösa intressekonflikter. Men i praktiken är det ofta en avvägning som måste göras utifrån befintliga ramar, riktlinjer eller bedömningar i den berörda verksamheten.

Exempel på olika intressekonflikter

Barnets bästa ur kollektiv och individuell synvinkel

Ett beslut eller en åtgärd kan påverka en individ, en viss grupp av barn eller alla barn i samhället. Det enskilda barnets bästa kan ibland komma i konflikt med det bästa för grupper av barn. Om det inte går att lösa situationen på bästa sätt för både individ och kollektiv ska skälen till detta framgå i ärendet. Det blir också viktigt att överväga kompenserande åtgärder.

Olika barns bästa står emot varandra

Ibland påverkar ett beslut eller en åtgärd barn på olika sätt. Det som är bäst för ett barn kan vara mindre bra för ett annat. Det kan till exempel finnas miljöer som upplevs som otrygga för de yngre barnen men är naturliga mötesplatser för de lite äldre. Ett annat exempel kan vara prioriteringar av insatser för barn i olika åldrar när det gäller fritidsaktiviteter. Här behöver en avvägning och helhetsbedömning göras. Då ska det också vägas in hur väl de olika åldersgruppernas behov tillgodoses inom området som helhet.

Barnets bästa i förhållande till familjen

Barnkonventionen betonar att familjen är en grundläggande enhet i samhället, men ibland kan intressekonflikter mellan barn och vårdnadshavare uppstå. Det kan till exempel handla om situationer när vårdnadshavare är oense eller att de anses vara olämpliga att ta hand om barnet. I vissa av dessa situationer finns skrivningar i lagstiftningen om barnets bästa. I Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) framgår till exempel att det som är bäst för barnet ska vara avgörande vid beslut enligt denna lag. I Föräldrabalken (1949:381) står att barnets bästa ska vara avgörande för alla frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Barnets rättigheter enligt barnkonventionen kan inte uppnås fullt ut samtidigt

Ibland uppstår situationer där barnets rättigheter enligt olika artiklar i barnkonventionen inte fullt ut kan tillgodoses. Barnets rätt till utbildning och rätten till en meningsfull fritid kan tillfälligt påverkas av exempelvis en vistelse tillsammans med en förälder i skyddat boende. Barnets rätt till bevarande av familjemiljön kan till exempel stå i konflikt med barnets rätt till skydd mot våld eller övergrepp om föräldrarna misshandlar barnet. Då krävs flexibilitet för att barnet ska kunna få tillgång till de rättigheter som måste stå tillbaka utifrån behovet av skydd mot våld. Vissa utmaningar kan kanske lösas på mer strukturell nivå medan andra behöver hanteras utifrån den specifika situationen. En kommun kan till exempel ta fram särskilda rutiner och en organisation för hur undervisning ska bedrivas om barnet inte kan lämna sitt skyddade boende.

Barnets bästa på kort och lång sikt

Den åtgärd som är barnets bästa just idag, är inte alltid samma som den åtgärd som leder till barnets bästa på längre sikt. Det bör alltid göras en analys i ärendet av hur eventuella förslag påverkar barn här och nu och hur de påverkar på längre sikt. Ett exempel skulle kunna vara att en skola ska byggas om och under tiden behöver barnen ha sin skolgång i lokaler som inte är lika anpassade för undervisning. Det kan vara nödvändigt med en ombyggnation för att barnets rätt till utbildning på sikt ska kunna garanteras. Samtidigt ska den tillfälliga lokalen kunna anpassas så väl som möjligt med hänsyn till alla berörda barns behov.

Barnets bästa i förhållande till andra samhällsintressen

Det kan uppstå en konflikt mellan barnets bästa och andra samhällsintressen. I vissa fall kan ett samhällsintresse väga tyngre än principen om barnets bästa. Det kan till exempel röra sig om intressen av samhällsekonomisk eller säkerhetspolitisk karaktär. Barnets bästa ska väga tungt. Analys och avvägning måste därför göras i varje enskilt fall eller ärende.