7

Ge barnen återkoppling

Det är av stor vikt att de barn som har bidragit med sina åsikter och som berörs av beslutet får återkoppling om hur processen med att pröva barnets bästa har gått till och vad beslutet blev. Tänk på att formulera informationen så att barnen förstår motiveringen till beslutet, dess innebörd och vilka konsekvenserna blir. Det underlättar om organisationen har rutiner och en systematik i arbetet med återkoppling.

Läs mer om vad du behöver tänka tänka på när du anpassar information till barn.

Tips på hur du kan skapa förutsättningar att lyssna på och samtala med barn.

 

Checklista

  • Finns det redovisat hur återkopplingen till barn ska ske?

Följ upp beslutets effekter

För att säkerställa att ett beslut har fått önskade effekter behöver det följas upp. Då ska de konsekvenser beslutet har fått i praktiken utvärderas. Begreppet barnets bästa är dynamiskt och förändras över tid, eftersom samhället och kunskapen om barn ständigt utvecklas. Det betyder att vad som bedöms vara barnets bästa också förändras över tid. Därför behöver ett beslut som fattas utifrån en prövning av barnets bästa granskas och ibland omprövas. 

Checklista

  • Finns det redovisad återkoppling från de barn som varit berörda?
  • Finns det en plan för hur uppföljning av ärendet görs och ingår effekter för barns rättigheter i den?

Utvärdering av arbetssätt och metoder

Barnombudsmannen har tagit fram processtödet Barnrättsresan som hjälper myndigheter, kommuner och regioner att utveckla sitt barnrättsarbete. Processtödet kan användas för att identifiera utvecklingsområden i verksamheten. 

Läs mer om Barnrättsresan