4

Lyssna på barns åsikter

Att lyssna till barns egna åsikter om åtgärder som berör dem är en förutsättning för att kunna pröva och bedöma barnets bästa. Enligt barnkonventionen ska barnets åsikt tillmätas betydelse utifrån ålder och mognad.

Artikel 12 om barnets rätt att komma till tals

  1. Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.
  2. För detta ändamål ska barnet, i alla domstolsförfaranden och administrativa förfaranden som rör barnet, särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom en företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med nationella procedurregler.

Hur du arbetar med barns delaktighet relaterar till i hur hög grad barn berörs i ärendet. Du ska alltid använda den relevanta forskning, kunskap och dokumentation av barns synpunkter som redan finns. Om barn berörs i lägre grad i ärendet kan detta vara tillräckligt. Men om barn påverkas i hög utsträckning behövs kompletterande samtal eller annan inhämtad information från de barn som berörs.

Barn har nödvändig och värdefull kunskap som behöver tas tillvara. Det kräver att barn har möjlighet att framföra sina åsikter. Detta kan göras på olika sätt, till exempel genom medborgardialoger, ungdomspaneler, referensgrupper, enkätundersökningar eller djupintervjuer. Du behöver ta hänsyn till barnets ålder, mognad och funktionsförmåga i valet av metod. Det som framkommer i dialogerna ska kunna ge avtryck i beslutet och det bör dokumenteras hur barns åsikter har påverkat slutresultatet.

I Barnombudsmannens och Länsstyrelsens webbinarium om barns rätt att komma till tals kan du lära dig mer om olika metoder för att lyssna på barn. Här finns också konkreta exempel på hur olika verksamheter har arbetat med barns delaktighet.

På barnombudsmannen.se finns fler stöd för att lyssna på barn.

Det behövs en grundförståelse för att kunna diskutera ett ämne. Barn behöver kunskap både om frågan och varför dialogen genomförs. De behöver också veta vad de kan påverka och inte. Med rätt förväntningar hos barnen har du lättare att få in relevanta synpunkter. Du behöver också ha en plan för hur barn ska få återkoppling efter fattat beslut.

Läs mer om vad du behöver tänka på när du anpassar information till barn

Checklista

  • Hur ska barn göras delaktiga?
  • Vad kommer barn att kunna påverka?
  • Vilken information har barn fått?
  • Hur kommer vi att använda den input vi får från barnen?
  • Hur återkopplar vi till barnen?