5

Effekter för barn

Nu är det dags att ta fram handlingsalternativ och göra en analys av förslagens konsekvenser för barn. Analysen ska visa vilka effekter som kan uppstå för barn vid olika handlingsalternativ.

Stäm av handlingsalternativen mot grundprinciperna och de övriga artiklar i barnkonventionen du identifierat som relevanta för ärendet. Kommer förslagen medföra att barnets rättigheter enligt dessa artiklar stärks, försvagas eller är påverkan neutral? Tänk på att effekterna kan komma på kort eller lång sikt.

Handlingsalternativen ska också stämmas av mot barns åsikter. Om de förslag som tas fram skiljer sig från barnens uppfattningar i frågan så bör det motiveras.

Det är viktigt att inte dra generella slutsatser om vad som är barnets bästa, utan att identifiera grupper av barn som kan påverkas på olika sätt. Särskild uppmärksamhet bör ges till hur olika handlingsalternativ påverkar barn som befinner sig i utsatta situationer och där det finns stor risk att rättigheterna kränks eller där rättigheterna inte kan tillgodoses fullt ut. 

Dokumentera din analys

Analysen kan visa att det finns intressekonflikter som leder till att barnets bästa inte tillgodoses. Det kan röra sig om att intressen står emot varandra mellan olika grupper av barn, barn och andra grupper i samhället, eller barn och andra samhällsintressen. Då behöver kompenserande åtgärder identifieras. Åtgärderna ska säkerställa att beslutet blir så bra som möjligt även om barnets bästa inte bedöms väga tyngst. 

Ibland är analysen komplex. Då kan du ha hjälp av att tänka i effektkedjor. En effektkedja ger en strukturerad analys av ett handlingsalternativ och de förväntade effekterna över tid.

Dokumentera också vilka barnrättsliga svagheter förslagen innebär. När du följer upp ärendet kan du behöva fokusera extra på de områden där det finns risker för att barns rättigheter inte uppfylls.

 

Checklista

  • Vilka positiva, neutrala eller negativa effekter kommer, eller kan, förslaget ha för barns rättigheter?
  • Finns det grupper av barn som kommer att påverkas på olika sätt?
  • Finns det några konkurrerande intressen mellan grupper av barn, eller mellan barn och andra grupper eller samhällsintressen?
  • Är kompenserande åtgärder nödvändiga för att mildra eventuell negativ inverkan på barns rättigheter?
  • Motivera om det finns förslag som skiljer sig från barnens uppfattningar och önskemål.