6

Gör en bedömning

Det är viktigt att dokumentera bedömningen så att beslutet går att granska. Beskriv vad som är barnets bästa, hur tungt det väger mot andra intressen och om förslaget till beslut är i enlighet med barnets bästa eller inte.

Hur tungt barnets bästa ska väga måste bedömas från fall till fall. När beslut fattas med hänsyn till andra intressen än barnets bästa ska du motivera varför och beskriva vilka kompenserande åtgärder som kommer att vidtas. 

Checklista

  • Vad bedömer du vara barnets bästa och hur tungt väger det mot andra intressen?
  • Är förslaget till beslut i enlighet med barnets bästa eller inte?
  • Om andra hänsyn tagits: Motiveras det och finns kompenserande åtgärder beskrivna? 

Fatta beslut

I många fall är det inte samma person som fattar det slutliga beslutet som den som har genomfört utredningen. Det är beslutsfattaren som har ansvaret för att det görs en prövning av barnets bästa i ärendet. Därför bör beslutsfattaren återremittera ärendet om det saknas tillräckligt underlag för att bedöma barnets bästa.

Checklista inför beslut

  • Finns tillräcklig information om hur och vilka barn som berörs av åtgärden?
  • Är relevanta artiklar i barnkonventionens identifierade?
  • Är relevant kunskap, forskning och beprövad erfarenhet kartlagd och analyserad?
  • Är relevanta lagar, föreskrifter och riktlinjer identifierade och analyserade?
  • Har barn kommit till tals och fått sina åsikter beaktade?
  • Finns tillräckliga kompenserande åtgärder ifall beslutet går emot barnets bästa?