7

Ge barnet återkoppling

När beslutet är fattat ska barnet få återkoppling om hur processen med att pröva barnets bästa har gått till och vad beslutet blev. Tänk på att formulera informationen så att barnet förstår. Återkopplingen ska innehålla motiveringen till beslutet, vilka konsekvenserna blir och vad det praktiskt betyder för barnet. Det underlättar om organisationen har rutiner och en systematik i arbetet med återkoppling. 

Läs mer om hur du kan skapa förutsättningar för ett bra samtal med barnet.

Läs mer om vad du behöver tänker tänka på när du anpassar information till barn.

Checklista

  • Finns det redovisat hur återkopplingen till barnet ska ske?

Följ upp beslutets effekter

När du följer upp beslutets effekter utvärderar du vilka konsekvenser det har fått för barnet i praktiken. Begreppet barnets bästa är dynamiskt och förändras över tid, eftersom samhället och kunskapen om barn ständigt utvecklas. Det betyder att vad som bedöms vara barnets bästa också förändras över tid. Därför behöver ett beslut som fattas utifrån en prövning av barnets bästa granskas och ibland omprövas. 

Checklista

  • Finns det redovisad återkoppling från barnet? 
  • Finns det en plan för hur uppföljning av ärendet görs och ingår effekter för barns rättigheter i den?

Ompröva ett beslut

Beslut som rör till exempel omvårdnad, behandling eller placeringar måste omprövas kontinuerligt. Intervallet bör anpassas till barnets tidsuppfattning och med hänsyn till barnets ålder, mognad och förmåga att uttrycka sina åsikter.

När ett beslut kan omprövas eller överklagas ska barnet och dess vårdnadshavare få information om hur det görs. Informationen ska ges på ett sätt så att barnet förstår vad det innebär.

Utvärdering av arbetssätt och metoder

Barnombudsmannen har tagit fram processtödet Barnrättsresan som hjälper myndigheter, kommuner och regioner att utveckla sitt barnrättsarbete. Processtödet kan användas för att identifiera utvecklingsområden i verksamheten. 

Läs mer om Barnrättsresan