1

Hur du gör en prövning av barnets bästa

I detta metodstöd får du hjälp att gå igenom alla delar som ingår i en prövning av barnets bästa. Ibland behöver det göras ett mer djupgående arbete i de olika delarna, medan det ibland räcker med en enklare avstämning av frågorna. Alla delar behöver inte göras i exakt ordning utan kan anpassas beroende på situation. Prövningen kan göras invävd i ärendet eller som en separat bilaga.

Här får du hjälp att göra en prövning som gäller ett barn eller en specifik grupp barn. Som grupp räknas ett tydligt avgränsat och identifierbart antal barn, till exempel en skolklass. Genomgående i detta stöd pratar vi dock om barnet, även om det kan handla om en grupp.

Detta stöd finns även anpassat för åtgärder som berör barn generellt, till exempel vid stadsplanering eller inför ett lagförslag. 

Metodstödet kan med fördel anpassas och konkretiseras för olika verksamheter. 

När ska en prövning göras?

Artikel 3 i barnkonventionen slår fast att vid alla åtgärder som rör barn ska en prövning av barnets bästa göras. 

Läs om vad artikel 3 innebär och hur skrivningarna om barnets bästa ska förstås och tolkas. 

En prövning ska göras oavsett om barnet berörs direkt eller indirekt. Det betyder att prövningar av barnets bästa till exempel ska göras: 

 • vid ett beslut som gäller om ett barn ska få uppehållstillstånd i Sverige eller extra stöd i skolan. 
 • när ett barn berörs indirekt vid ett beslut som riktar sig till en förälder eller till någon annan som barnet bor med. Det kan vara en insats i hemmet, boendestöd eller att en förälder ska vistas på ett behandlingshem en period.
 • vid beslut som gäller en grupp barn som en viss skolklass eller barn som bor på ett HVB-hem där förändringar ska göras. 

I FN:s barnrättskommittés allmänna kommentar nr 14 kan du läsa mer om när en prövning bör göras. 

Bedöm hur ärendet påverkar barnet

Börja med att beskriva ärendet och situationen. Gör en bedömning om ärendet påverkar barnet och i vilken omfattning. 

Beskriv de specifika omständigheterna och hur barnet påverkas utifrån den information du har. Tänk på att ett barn även kan påverkas indirekt, till exempel om ett ärende berör barnets föräldrar. 

Om bedömningen är att barnet inte påverkas i ärendet bör detta också dokumenteras.

Hur omfattande ska prövningen vara?

En prövning av barnets bästa kan ses som en utredningsprocess, som innehåller olika delar. Ibland behöver det göras ett mer djupgående arbete i vissa av delarna, medan det i andra fall räcker med en enklare avstämning av frågorna. Prövningen kan göras invävd i ärendet eller som en separat bilaga.

En tumregel är att prövningen ska vara proportionerlig. Omfattningen beror på hur ärendet ser ut och i hur stor utsträckning barnet påverkas. Ju större påverkan ärendet har, desto mer djupgående bör prövningen vara.  

 • Om den aktuella åtgärden påverkar barnets levnadsvillkor i väldigt hög grad eller i hög grad:

I dessa fall ska en mer omfattande utredningen göras. Det kräver en utförlig beskrivning och analys av konsekvenser och effekter ur ett barnrättsligt perspektiv. Det kan behövas en kombination av olika metoder och hjälp av sakkunniga från olika tvärvetenskapliga discipliner.

 • Om den aktuella åtgärden påverkar barnets levnadsvillkor i viss grad:

I dessa fall kan en mindre omfattande prövning göras. Det kan till exempel handla om att särskilda delar av åtgärden rör barn och unga. Då kan prövningen göras utifrån just dessa delar.

 • Om den aktuella åtgärden påverkar barnet levnadsvillkor i mindre grad eller inte alls:

I dessa fall kan en begränsad prövning göras. Om valet är att inte göra en prövning alls är det bra att dokumentera varför.

Checklista

 • Vilken typ av ärende handlar det om?
 • Vad är syftet med ärendet?
 • Vilka barn påverkas?
 • Påverkas barnen direkt eller indirekt?
 • I vilken grad påverkar ärendet barn och barns rättigheter?
 • Ta ställning till om ytterligare kompetens behövs för att göra en prövning av barnets bästa. 
 • Bestäm om prövningen ska göras invävd i det aktuella ärendet, eller separat i en särskild bilaga.