4

Lyssna på barnets åsikter

Barn har nödvändig och värdefull kunskap om sin egen situation som behöver tas tillvara. Att lyssna till barnet är därför en förutsättning för att kunna pröva och bedöma barnets bästa. Barnets åsikt ska tillmätas betydelse utifrån ålder och mognad.

Artikel 12 om barnets rätt att komma till tals

 1. Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.
 2. För detta ändamål ska barnet, i alla domstolsförfaranden och administrativa förfaranden som rör barnet, särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom en företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med nationella procedurregler.

Rätten att uttrycka sina åsikter och att få dem beaktade gäller alla barn oavsett ålder. Även små barns åsikter ska klarläggas så långt det är möjligt. Vad som bedöms vara bäst för barnet är inte synonymt med att barnet får som hen vill eller uttrycker. 

Ju större påverkan ärendet har på barnet, desto viktigare är det att lyssna på hens åsikter. Dialogen med barnet ska kunna ge avtryck i beslutet och det bör dokumenteras hur barnets åsikter har vägts in i bedömningen.

I Barnombudsmannens och Länsstyrelsens webbinarium om barns rätt att komma till tals kan du lära dig mer om olika metoder för att lyssna på barn. Här finns också konkreta exempel på hur olika verksamheter har arbetat med barns delaktighet.

Barnet behöver veta varför samtalet förs och vad syftet är. Med rätt förväntningar har du lättare att få relevanta synpunkter. Var därför tydlig med vad barnet kan påverka och inte. Berätta även för barnet när du kommer ge återkoppling efter fattat beslut.

Några bra saker att tänka på inför ett samtal är att:

 • Förbered dig noggrant
 • Skapa en lugn miljö
 • Begränsa antalet vuxna i rummet
 • Informera barnet om vad som ska hända

Läs mer om hur du kan skapa förutsättningar för ett bra samtal med barnet. 

Läs mer om vad du behöver tänker tänka på när du anpassar information till barn.

Checklista

 • Hur ska barnet göras delaktigt?
 • Vad kommer barnet att kunna påverka?
 • Vilken information har barnet fått?
 • Hur kommer vi att använda den input vi får från barnet?
 • Hur återkopplar vi till barnet?