3

Ta fram kunskapsunderlag

Ditt kunskapsunderlag är grunden för bedömningen av hur barnet påverkas i ärendet. 

Underlaget ska bygga på till exempel beprövad erfarenhet, statistik och forskning. Beprövad erfarenhet är professionens egen, gemensamma erfarenhet som genom det vardagliga arbetet vuxit fram över tid. Vad gäller underlag i form av forskning och statistik behöver inte ny kunskap tas fram i varje ärende om det redan finns tillräckliga fakta. 

För beslut som fattas löpande i en verksamhet finns ofta redan stöd i form av till exempel handböcker och riktlinjer, som baserar sig på kunskap om barn och barns rättigheter. 

De fakta du använder ska alltid redovisas. Inför de flesta ärenden där ett enskilt barn eller en specifik grupp av barn påverkas görs redan ett utredningsarbete. Då kan barnets rättigheter inkluderas i utredningen. Men man kan också välja att ta fram en särskild bilaga där underlaget redovisas separat. 

Stäm av mot regelverken

Du behöver först förstå och tolka vad barnkonventionen innebär i just ditt ärende. Du behöver också kunskap om den övriga lagstiftning som du ska förhålla dig till. Utöver barnkonventionen, vilka andra lagar, förordningar eller myndighetsföreskrifter påverkar ärendet? Vad innebär dessa bestämmelser i förhållande till barnkonventionen?

Hur omfattande det här momentet blir kan variera. I vissa fall finns redan stöddokument i form av handböcker eller riktlinjer som tydliggjort hur barnkonventionen förhåller sig till den lagstiftning som styr verksamheten. I andra fall kan det behövas ett mer djupgående arbete kopplat till det specifika ärendet. Då kan du behöva ta hjälp av en jurist.

Stöd för tolkning och tillämpning av barnkonventionen

Regeringen har tagit fram en vägledning som innehåller stöd för hur du metodmässigt går tillväga för att tolka och tillämpa barnkonventionen. I vägledningen redogörs också för hur du gör för att tolka svenska bestämmelser i förhållande till barnkonventionen.

Lär dig mer om vägledningen och hur du kan använda den

Andra viktiga källor vid tolkning av barnkonventionen är rättspraxis från nationella och internationella domstolar, uttalanden från FN:s barnrättskommitté och andra konventioner om mänskliga rättigheter.

Ta del av Barnombudsmannens bevakning om rättspraxis avseende barnkonventionen

Läs mer om FN:s barnrättskommittés uttalanden

Läs mer om mänskliga rättigheter (regeringen.se)

Checklista

  • Vilket faktaunderlag behövs för att ta ställning till hur barns rättigheter påverkas? 
  • Vilken beprövad erfarenhet finns?
  • Finns det relevant forskning och statistik?
  • Saknas det fakta som skulle kunna vara viktig?
  • Vilka relevanta lagar, förordningar eller föreskrifter påverkar ärendet?
  • Hur förhåller sig det som har identifierats i faktaunderlaget till barnkonventionen?