5

Effekter för barnet

När du tar fram olika handlingsalternativ ska du analysera förslagens konsekvenser för barnet. Analysen ska visa vilka effekter som kan uppstå för barnet. Tänk på att effekter kan komma på kort eller lång sikt.

Stäm av handlingsalternativen mot grundprinciperna och de övriga artiklar i barnkonventionen du identifierat som relevanta för ärendet. Notera om förslagen gör att barnets rättigheter stärks, försvagas eller om påverkan är neutral. Om ett förslag skiljer sig från barnets egna uppfattningar i frågan så bör det motiveras varför det ändå är ett alternativ.

Om ärendet rör en grupp barn kan du inte dra generella slutsatser om vad som är barnets bästa, utan måste se till hur individerna i gruppen kan påverkas på olika sätt. Särskild uppmärksamhet bör ges till hur de olika handlingsalternativen påverkar barn som befinner sig i utsatta situationer.

Dokumentera din analys

Ibland visar analysen att det finns intressekonflikter som leder till att barnets bästa inte tillgodoses. Det kan till exempel handla om att olika barns intressen står emot varandra eller andra samhällsintressen. Då behöver kompenserande åtgärder identifieras. Åtgärderna ska säkerställa att beslutet blir så bra som möjligt även om barnets bästa inte bedöms väga tyngst.

Analysen är ibland komplex. Då kan du ha hjälp av att tänka i effektkedjor. En effektkedja ger en strukturerad analys av ett handlingsalternativ och de förväntade effekterna över tid.

Dokumentera också vilka barnrättsliga svagheter förslagen innebär. När du följer upp ärendet kan du behöva fokusera extra på de områden där det finns risker för att barnets rättigheter inte uppfylls.

Checklista

  • Vilka positiva, neutrala eller negativa effekter kommer, eller kan, förslaget ha för barns rättigheter?
  • Finns det grupper av barn som kommer att påverkas på olika sätt?
  • Finns det några konkurrerande intressen mellan grupper av barn, eller mellan barn och andra grupper eller samhällsintressen?
  • Är kompenserande åtgärder nödvändiga för att mildra eventuell negativ inverkan på barns rättigheter?
  • Motivera om det finns förslag som skiljer sig från barnens uppfattningar och önskemål.