2

Identifiera berörda rättigheter i barnkonventionen

Identifieringen av vilka av barnets rättigheter som påverkas är central för hela prövningen och måste utföras noggrant. I arbetet utgår du ifrån rättigheterna i barnkonventionen.

Artikel 3, som handlar om barnets bästa, är tillsammans med artikel 2, 6 och 12 barnkonventionens grundprinciper. Dessa artiklar måste alltid beaktas vid en prövning av barnets bästa.

  • Artikel 2: Om alla barns lika värde och rättigheter. Ingen får diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den.
  • Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska i första hand det som bedöms vara barnets bästa beaktas. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare. 
  • Artikel 6: Varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Det handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen.
  • Artikel 12: Barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör hen. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad.

Fördjupa dig i grundprinciperna i Barnombudsmannens webbutbildning om barnkonventionen.

Förutom grundprinciperna behöver du läsa barnkonventionens text för att bedöma om någon av de andra artiklarna påverkas i ärendet.

Du kan få viss vägledning genom FN:s barnrättskommittés allmänna kommentar nr 14. Under punkterna 53-79 listar kommittén faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid en bedömning av barnets bästa.  

Dokumentera vilka artiklar du utgår från i din prövning. 

Andra viktiga konventioner?

Även andra konventioner om mänskliga rättigheter kan ge vägledning i prövningen. Två viktiga konventioner är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Läs FN:s konventioner om Mänskliga rättigheter (regeringen.se)

Vilka barn påverkas?

Alla barn påverkas inte på samma sätt av alla åtgärder. Till exempel kan yngre barn påverkas på ett annat sätt än ett äldre barn. Barn med olika typer av funktionsnedsättningar kan också vara en grupp som kan behöva en särskild analys.  

Checklista

  • Vilka artiklar i barnkonventionen påverkas särskilt?
  • Finns det andra konventioner om mänskliga rättigheter som kan ge vägledning och som du kan behöva ta hänsyn till?
  • Vilket eller vilka barn kommer att påverkas? På samma sätt eller på olika sätt?