6

Gör din bedömning

Din bedömning ska innehålla en beskrivning av vad som är barnets bästa, hur tungt det väger mot andra intressen och om förslaget till beslut är i enlighet med barnets bästa.  

När beslut fattas med hänsyn till andra intressen än barnets bästa ska du också motivera varför och beskriva vilka kompenserande åtgärder som kommer att vidtas. Dokumentationen är nödvändig för att beslutet ska gå att granska och följa upp. 

Checklista

  • Vad bedömer du vara barnets bästa och hur tungt väger det mot andra intressen?
  • Är förslaget till beslut i enlighet med barnets bästa eller inte?
  • Om andra hänsyn tagits: Motiveras det och finns kompenserande åtgärder beskrivna? 

Fatta beslut

I många fall är det inte samma person som gör utredningen som fattar beslut. Det är beslutsfattaren som har ansvaret för att det görs en korrekt prövning av barnets bästa i ärendet. Därför bör beslutsfattaren återremittera ärendet om det saknas tillräckligt underlag för att bedöma barnets bästa.

Checklista inför beslut

  • Finns tillräcklig information om hur barnet berörs av åtgärden?
  • Är relevanta artiklar i barnkonventionen identifierade?
  • Är relevant kunskap, forskning och beprövad erfarenhet kartlagd och analyserad?
  • Är relevanta lagar, föreskrifter och riktlinjer identifierade och analyserade?
  • Har barnet kommit till tals och fått sina åsikter beaktade?
  • Finns tillräckliga kompenserande åtgärder ifall beslutet går emot barnets bästa?